ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

РЕКЛАМА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкуренто- способността на българската икономика” 2007-2013

opcompetitiveness.bg

Проект „ХИПОКРАТ НЕО”, процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Проектът се осъществява от „Контракс“ АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0436-C0001/21.12.2013 г.

ВНИМАНИЕ !!!

ВСЯКА ВЕЧЕР ОТ 2:00 до 6:00
сървърът няма да работи. През това време ще се извършват необходимите за работата му профилактики, архивиране, актуализиране и т.н.

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ. ПРОЧЕТЕТЕ!

Новини и съобщения

ВНИМАНИЕ!!!

28.09.2015 : Промени:
•    Отстранени проблеми с корекция на ЛКК (Талон за МЕ) и об. направление;
•    Отстранен проблем с печат на декларация в БЛ;
•    Отстранен проблем с опция ИЗБЕРИ ВСИЧКИ в Справка на неизпратените БЛ;
•    Добавена проверка за валидност на тризначни МКБ кодове.
•    Отстранени програмни грешки.

07.04.2015 : - Добавена е функционалност за директно изпращане на БЛ до НОИ. Пълна информация може да намерите в меню ПОМОЩ - ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ. Моля, прочетете внимателно инструкцията!

24.03.2015 : Промени:
- Добавено е медицинско направление бланка 10;
- Коригиран е проблем с печата на Удостоверение на МПС.

11.02.2015 :

Промени:

-          Добавено е анулиране на БЛ (при корекция на БЛ се избира АНУЛИРАН след което се генерира отново файл за НОИ и се изпраща по същия начин).;

-          Добавени са допълнителни проверки за коректност в БЛ.

30.01.2015 : Промени:
- Актуализирани са отчетни документи и цени спрямо НРД 2015;

28.01.2015 : Промени:
- Добавена е функция за генериране на файл с болнични за цялата практика. (Основни данни - Данни за лечебното заведение -  Неизпратени болнични листа);
- Актуализирани са цени на процедури при стоматолози;
- Отстранени са съобщени проблеми при генериране на файла за изпращане на БЛ;
- Добавено поле за избор на тип на ЛКК (обща, специализирана)  комисия в амбулаторния лист.

22.01.2015 :

Промени:

-          Добавена е функция за генериране на файл с издадени болнични листа за предаване в НОИ;

(Меню „Справки и отчети“ – „Други справки“ – „Справка за не изпратени болнични листа“) маркирайте желаните болнични листа с тикче и изберете Генерирай файл. Файла следва да бъде изпратен през сайта на НОИ чрез използване на електронен подпис.

-          Коригиран е печата на „Карта за профилактика на бременността“;

-          Коригирани са докладвани проблеми в печата на спецификация на практиката;

-          Нанесени корекции по БЛ;

-          Нанесени корекции по отчет за потребителските такси в лаборатории.

16.01.2015 : Уважаеми потребители,
Контракс АД Ви уведомява, че офисът на фирмата няма да работи на 16.01.2015 (петък) след 14:00 часа.

При необходимост може да изпращате вашите запитвания на електронен адрес  medipak@kontrax.bg.
От понеделник офисът ще работи с нормално работно време.

Поздрави!

15.01.2015 :

Промени:

- Коригирани са съобщени грешки при печат на БЛ;

- Добавен е ЛАК на получаващия болничен;

- Коригиран е проблем с печат на МДД резултати в лаборатория;

- Добавена е функция за въвеждане на БЛ изпратени до НОИ от други програми ( Други документи > Още документи… > Въвеждане на вече изпратени към НОИ БЛ).

13.01.2015 : Направени корекции:
- Възможно е печатането и съхраняването на БЛ.  Инструкция за първоначални настройки.
Важно: Все още не е възможно изпращането на данни към НОИ
-  В Удостоверение за социално подпомагане текста "Хигиенно диетичен режим" може да бъде редактиран ръчно;
- Отстранени съобщени програмни грешки.

30.12.2014 :

Внимание: Към момента Медипак не може да издава болнични листа спрямо НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ.

Може да използвате програмния продукт предоставен от НОИ до извършване на необходимите корекции, което ще стане в най-скоро време.

Важно! Софтуера предоставен от НОИ има нова версия от 30.12.2014 г.

Направени корекции в програмата:

-          - Извършена е подготовка на програмата за електронни болнични листа (в меню данни за практиката може да въведете получените диапазони номера за болнични листа);

-          -  Коригирана е проверката за пенсионния статут. При поставяне на отметка „Освободен от потребителска такса“ в личните данни на пациента и издаване на АЛ автоматично се слага отметка „Без такса“ при издаване на АЛ ;

-          - Коригиран е проблем с печат на МКБ кодове в МДД;

-          - Коригиран е проблем с запаметяване на резултатите в МДД;

-          - Коригирана е неизправност с изпращането на съобщения през системата.

Предстоящи корекции:

-          - Актуализиране на болничните листа  спрямо НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ.

02.12.2014 :

Уважаеми потребители,

Контракс АД Ви информира, че преведените такси се обработват в срок от 3 работни дни след датата на пристигане на превода.

Моля, съобразете сроковете на преводите с цел да избегнем проблеми при работата със софтуера.

Поздрави

01.09.2014 :

Обновени са:

- „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “;
- „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“;
- „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК.

Спрямо обнародвана в  ДВ бр. 68/15.08.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

17.06.2014 :


Отдалечен достъп

Уважаеми потребители,

поради зачестили случай на непълни плащания (преводи без начислено ДДС), Ви напомняме да превеждате сумите с начислено ДДС тъй като Контракс АД е регистрирано по ЗДДС и издава задължително данъчна фактура.


03.06.2014 :

Уважаеми потребители на продукта „Медипак“,

Бихме желали да Ви уведомим, че за консултации при възникнали проблеми може да се обръщате на следните контакти

Телефон на горещата линия: 02/ 9 609 763
поща: medipak@kontrax.bg
При аварии след - 17:30  до 20:00  - 0885180393

13.05.2014 :

Считано от дата 01.06.2014г. заплащането на абонаментните такси се извършва по банковата сметка на КОНТРАКС АД:

IBAN:  BG28 STSA93000008577684
BIC: STSABGSF
Банка: „Банка ДСК” СКЦ
Получател: КОНТРАКС АД

 Ако имате въпроси по схемата на таксуване и начина на плащане, моля попитайте на 02/960 97 63

Отдалечен достъп

05.02.2014 : За месец ФЕВРУАРИ 2014 на всеки издаден АЛ трябва да се сложи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отметка на една от следните три опции:
Без такса    Такса 2,90 лв    Такса 1,00 лв

Коригирайте записаните до момента АЛ за месец 02.2014, като сложите избраната от Вас отметка!

03.02.2014 : Месечен отчет на потреб. такси за пенсионери

За ОПЛ и специалисти:
1. От менюто на програмата избирате "Справки и отчети"->"НЗОК"->"Масечен отчет на потреб.такси".
2. Избира се месец януари
3. Натискате бутона "Печат на справката".

За стоматолози:
1. От менюто на програмата избирате "Месечен отчет за РЗОК"->"Масечен отчет на потреб.такси".
2. Избира се месец януари
3. Натискате бутона "Печат на справката".

30.01.2014 : Вече може да правите отчетите си за РЗОК за 01.2014!

14.01.2014 : ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ ОТ ПЕНСИОНЕРИ Е ВЪРНАТА В ПРОГРАМАТА ОТМЕТКАТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ ТАКСА ПАЦИЕНТИ. ТЯ СЕ НАМИРА В ПАСПОРТНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА. ТРЯБВА ДА СЛАГАТЕ ТАЗИ ОТМЕТКА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПЕНСИОНЕРИ АВТОМАТИЧНО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В ОТЧЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ.

07.11.2013 : За да се отпечата БОЛНИЧНИЯТ ЛИСТ без журнален номер, трябва при издаването на документа да оставите съответното поле празно.

05.06.2013 : Добавени са в "Други документи" бланките "Регистрационна форма за избор на ОПЛ" и "Съобщение за смърт".

20.03.2013 : За физиотерапевти - към настройките на програмата (от главното меню - Основни данни > Настройка на програмата) е добавена нова опция: "Автоматично маркиране на спец.преглед (за физиотерапия)". Ако отметнете тази опция при издаване на нов АЛ автоматично ще се маркира опцията за специализиран преглед. Отметката ще излиза и на вторичните АЛ, което НЕ Е ПРОБЛЕМ.

11.03.2013 :

НАРЕДБА № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) Лицата по ал. 1 и 2 посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

Това включва всички видове прегледи - консултации и диспансерни!!! Моля, коригирайте МКБ кодовете си във вече издадените АЛ. Където е възможно, преиздайте и издадените придружаващи документи. Ако имате допълнителни въпроси, моля обръщайте се към РЗОК.


27.02.2013 : От 02.2013 всички диспансерни прегледи трябва да са с четиризначен код. Ако до сега сте имали пациенти с тризначен код, трябва да го смените с четиризначен. Например ако сте имали пациент с диагноза I20 трябва да го промените на примерно I20.0 или I20.1, I20.8, I20.9. Не е необходимо да се променят диагнозите в целия регистър, а само на прегледаните през месец февруати пациенти. Промяната ще стане постепенно, когато пациентите дойдат на първи за тази година диспансерен преглед. За целта в АЛ изписвате новата диагноза (разширената диагноза) на мястото на старата и слагате отметка на "НОВА РЕГИСТРАЦИЯ (тип 13) ".
Наредбата с публикуваните МКБ кодове за диспансеризация можете да изтеглите от тук:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Ако има в наредбата МКБ код, който не съществува в МедиПак, моля свържете се с нас, за да коригираме проблема.

22.02.2013 : При проблеми с печата
Firefox Mozilla се актуализира при което pdf документите по посразбиране се отварят в самия Firefox, а не както беше до сега в Acrobat Reader.
По тази причина се промени и изгледа на печатите
За решаване на този проблем трябва да се промени програмата за разглеждане на PDF документите. Как става това можете да видите ТУК.

14.02.2013 : Готов е и печата на рецептите за военноинвалидите и ветераните. Моля, обърнете внимание, че бланките са два вида: 5Б - за военноинвалидите и 5В - за ветераните.

13.02.2013 : Отчетите за ФИЗИОТЕРАПИЯ са готови. Моля, свържете се с нас за допълнителни разяснения!

12.02.2013 : Има промени в изискванията за профилактика на деца до 1 год. Моля, проверете в сайта на НЗОК.

12.02.2013 : Добавени са новите спецификации / отчети за специалисти. Можете да ги намерите в екрана за Отчет към РЗОК. Бутона е "Други отчети".