ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкуренто- способността на българската икономика” 2007-2013

opcompetitiveness.bg

Проект „ХИПОКРАТ НЕО”, процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Проектът се осъществява от „Контракс“ АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0436-C0001/21.12.2013 г.

ВНИМАНИЕ !!!

ВСЯКА ВЕЧЕР ОТ 2:00 до 6:00
сървърът няма да работи. През това време ще се извършват необходимите за работата му профилактики, архивиране, актуализиране и т.н.

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ. ПРОЧЕТЕТЕ!

Новини и съобщения

ВНИМАНИЕ!!!

02.12.2014 :

Уважаеми потребители,

Контракс АД Ви информира, че преведените такси се обработват в срок от 3 работни дни след датата на пристигане на превода.

Моля, съобразете сроковете на преводите с цел да избегнем проблеми при работата със софтуера.

Поздрави

01.09.2014 :

Обновени са:

- „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “;
- „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“;
- „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК.

Спрямо обнародвана в  ДВ бр. 68/15.08.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

17.06.2014 :


Отдалечен достъп

Уважаеми потребители,

поради зачестили случай на непълни плащания (преводи без начислено ДДС), Ви напомняме да превеждате сумите с начислено ДДС тъй като Контракс АД е регистрирано по ЗДДС и издава задължително данъчна фактура.


03.06.2014 :

Уважаеми потребители на продукта „Медипак“,

Бихме желали да Ви уведомим, че за консултации при възникнали проблеми може да се обръщате на следните контакти

Телефон на горещата линия: 02/ 9 609 763
поща: medipak@kontrax.bg
При аварии след - 17:30  до 20:00  - 0885180393

13.05.2014 :

Считано от дата 01.06.2014г. заплащането на абонаментните такси се извършва по банковата сметка на КОНТРАКС АД:

IBAN:  BG28 STSA93000008577684
BIC: STSABGSF
Банка: „Банка ДСК” СКЦ
Получател: КОНТРАКС АД

 Ако имате въпроси по схемата на таксуване и начина на плащане, моля попитайте на 02/960 97 63

Отдалечен достъп

05.02.2014 : За месец ФЕВРУАРИ 2014 на всеки издаден АЛ трябва да се сложи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отметка на една от следните три опции:
Без такса    Такса 2,90 лв    Такса 1,00 лв

Коригирайте записаните до момента АЛ за месец 02.2014, като сложите избраната от Вас отметка!

03.02.2014 : Месечен отчет на потреб. такси за пенсионери

За ОПЛ и специалисти:
1. От менюто на програмата избирате "Справки и отчети"->"НЗОК"->"Масечен отчет на потреб.такси".
2. Избира се месец януари
3. Натискате бутона "Печат на справката".

За стоматолози:
1. От менюто на програмата избирате "Месечен отчет за РЗОК"->"Масечен отчет на потреб.такси".
2. Избира се месец януари
3. Натискате бутона "Печат на справката".

30.01.2014 : Вече може да правите отчетите си за РЗОК за 01.2014!

14.01.2014 : ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ ОТ ПЕНСИОНЕРИ Е ВЪРНАТА В ПРОГРАМАТА ОТМЕТКАТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ ТАКСА ПАЦИЕНТИ. ТЯ СЕ НАМИРА В ПАСПОРТНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА. ТРЯБВА ДА СЛАГАТЕ ТАЗИ ОТМЕТКА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПЕНСИОНЕРИ АВТОМАТИЧНО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В ОТЧЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ.

07.11.2013 : За да се отпечата БОЛНИЧНИЯТ ЛИСТ без журнален номер, трябва при издаването на документа да оставите съответното поле празно.

05.06.2013 : Добавени са в "Други документи" бланките "Регистрационна форма за избор на ОПЛ" и "Съобщение за смърт".

20.03.2013 : За физиотерапевти - към настройките на програмата (от главното меню - Основни данни > Настройка на програмата) е добавена нова опция: "Автоматично маркиране на спец.преглед (за физиотерапия)". Ако отметнете тази опция при издаване на нов АЛ автоматично ще се маркира опцията за специализиран преглед. Отметката ще излиза и на вторичните АЛ, което НЕ Е ПРОБЛЕМ.

11.03.2013 :

НАРЕДБА № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) Лицата по ал. 1 и 2 посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

Това включва всички видове прегледи - консултации и диспансерни!!! Моля, коригирайте МКБ кодовете си във вече издадените АЛ. Където е възможно, преиздайте и издадените придружаващи документи. Ако имате допълнителни въпроси, моля обръщайте се към РЗОК.


27.02.2013 : От 02.2013 всички диспансерни прегледи трябва да са с четиризначен код. Ако до сега сте имали пациенти с тризначен код, трябва да го смените с четиризначен. Например ако сте имали пациент с диагноза I20 трябва да го промените на примерно I20.0 или I20.1, I20.8, I20.9. Не е необходимо да се променят диагнозите в целия регистър, а само на прегледаните през месец февруати пациенти. Промяната ще стане постепенно, когато пациентите дойдат на първи за тази година диспансерен преглед. За целта в АЛ изписвате новата диагноза (разширената диагноза) на мястото на старата и слагате отметка на "НОВА РЕГИСТРАЦИЯ (тип 13) ".
Наредбата с публикуваните МКБ кодове за диспансеризация можете да изтеглите от тук:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Ако има в наредбата МКБ код, който не съществува в МедиПак, моля свържете се с нас, за да коригираме проблема.

22.02.2013 : При проблеми с печата
Firefox Mozilla се актуализира при което pdf документите по посразбиране се отварят в самия Firefox, а не както беше до сега в Acrobat Reader.
По тази причина се промени и изгледа на печатите
За решаване на този проблем трябва да се промени програмата за разглеждане на PDF документите. Как става това можете да видите ТУК.

14.02.2013 : Готов е и печата на рецептите за военноинвалидите и ветераните. Моля, обърнете внимание, че бланките са два вида: 5Б - за военноинвалидите и 5В - за ветераните.

13.02.2013 : Отчетите за ФИЗИОТЕРАПИЯ са готови. Моля, свържете се с нас за допълнителни разяснения!

12.02.2013 : Има промени в изискванията за профилактика на деца до 1 год. Моля, проверете в сайта на НЗОК.

12.02.2013 : Добавени са новите спецификации / отчети за специалисти. Можете да ги намерите в екрана за Отчет към РЗОК. Бутона е "Други отчети".

11.02.2013 : Към отчетите на ОПЛ е добавена новата спецификация/отчет за направени имунизации за профилактика на рак на маточната шийка. Можете да я намерите в екрана за отчет към РЗОК -> бутона Други отчети.

06.02.2013 : Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

04.02.2013 : При промяна на диспансерна диагноза от тризначна в четеризначна задължително слагайте отметка "нова регистрация тип 13" в АЛ.

04.02.2013 : Можете да правите отчети за Януари, 2013 година.
За ОПЛ - вече можете да изписвате в АЛ пълен  (четиризначен) МКБ код на медикаменти, които се изписват по тризначен код. Ако медикамента се изписва по четиризначен МКБ код, този код задължително трябва да присъства и в АЛ.
За ОПЛ и СИМП - тъй като все още не са изяснени диспансерните МКБ кодове Ви препоръчваме да проверите по кои МКБ можете да диспансеризирате. Ако съответния код все още го няма в списъка на програмата, можете да записвате АЛ като невалиден. След уточняване на номенклатурата и коригиране на списъка в програмата, съответните АЛ ще бъдат валидирани.

01.02.2013 : Всички диагнози в АЛ трябва да бъдат поне с 4 знака. Това не важи само за тези диагнози, които нямат по МКБ10 повече от 3 знака.

01.02.2013 : До уточняване на начина на работа за 2013 година и нанасяне на съответните корекции в софтуера, при необходимост издавайте невалидни АЛ. След завършване на промените ще ги валидирате.т.е.ако искате да издадете АЛ лист с диспансерна диагноза, която липсва в списъка с диагнози за диспансеризация на програмата можете да запишете АЛ като невалиден и по-късно като бъде коригиран списъка листа да се валидира.

01.02.2013 : НЗОК няма правно основание да променя МКБ-кодовете за конкретните лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на ПЛС.
Съгласно чл. 6, ал. 3 на Наредбата в аптечния софтуер са активирани посочените в колона „МКБ“ на Приложение 1 на ПЛС заболявания за всеки конкретен лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК.
От гореизложеното е видно, че на рецептурните бланки, обр. МЗ - НЗОК № 5 и № 5А, следва да се предписват МКБ кодовете, посочени в колона „МКБ“ на Приложение 1 на ПЛС.
Напомняме, че са в сила Приложение №6 „Списък на заболявания, за които се издава Рецептурна книжка на хронично болния и Приложение №7 „Кодове на заболявания по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. на Министерство на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“ към НРД 2012 г. за медицинските дейности. МКБ кодовете в посочените приложения са тези от Наредба № 3.

31.01.2013 : Моля, не пускайте генериране на отчети докато не бъдат актуализирани новите цени/за което ще бъдете уведомени/.

30.01.2013 :

Във връзка с промяна в Наредба № 42/ 2004 на МЗ ( изм. и доп., ДВ бр. 103 / 2012г.) попълването на медицинската документация се извършва чрез посочване на болестите и проблемите, свързане със здравето с техния четиризначен код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ 10), считано от 01.01.2013г.

В МКБ10 съществуват заболявания, чиято тризначна рубрика не съдържа в себе си четиризначни или подзначни подкатегории (І10 Есенциална хипертония, І38 Ендокардит без уточняване на засегната клапа и т.н.), поради което същите следва да се кодират със съответната тризначна катогория в съответствие с правилата за кодиране на МКБ10.

При отчитане на дейностите от изпълнителите на медицинска помощ за м. януари 2013г. остава възможността за наличие и на тризначни, и на четиризначни кодове на заболявания в първичните медицински документи.

Сроковете за отчитане на дейност за м. януари 2013г. в РЗОК ще бъдат удължени, за което ще бъдете допълнително уведомени.

24.01.2013 : Рецептите за изписване на медикаменти на ветерани от войните ще бъдат пуснати на 28.01.2013г.

04.01.2013 : ПЛАТЕНИТЕ ДО МОМЕНТА СУМИ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОТРАЗЕНИ В СИСТЕМАТА. ДО НЯКОЛКО ДНИ ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ СРОКОВЕТЕ НА ВАЛИДНОСТ.